Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., εφεξής: «εταιρεία», σέβεται το απόρρητο και δεσμεύεται να το τηρεί και να το προστατεύει μέσω της συμμόρφωσής της με την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας epsilontoys.gr.

Η διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή μας είναι ύψιστης σημασίας για την εταιρεία και για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει υιοθετήσει μία σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που πιθανόν να συλλέγουμε από εσάς ή που πιθανόν εσείς παρέχετε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης και τις πρακτικές που ακολουθούμε για τη συλλογή, χρήση, προστασία και γνωστοποίηση των προαναφερόμενων πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική δίνει έμφαση στις αρχές και πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται από εμάς.

Τα περιεχόμενα της παρούσας Πολιτικής μπορεί να τροποποιηθούν κατά διαστήματα, επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική για ενημερώσεις.

Αρχές της Επεξεργασίας

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

 • Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
 • Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο ή και καταχρηστικό.
 • Ελαχιστοποίηση Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.
 • Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Κάθε εύλογο μέτρο λαμβάνεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.
 • Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο διάστημα ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.
 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση ή κλοπή.
 • Λογοδοσία: H εταιρεία συμμορφώνεται με τη διαφανή επεξεργασία δεδομένων και τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και του απορρήτου.

Συλλογή Δεδομένων

Συλλέγουμε διαφόρων τύπων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από και σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως:

 • Στοιχεία Επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου σε περίπτωση εγγραφής στην ιστοσελίδα μας.
 • Δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), τις συνήθεις συμπεριφορές περιήγησής σας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στοιχεία χρήσης και πλοήγησης συνδεδεμένα με τη χρήση των cookies.

Συλλέγουμε τα δεδομένα:

 • μέσω της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας
 • όταν μας τα παρέχετε εσείς

Χρήση Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με σας ή που μας παρέχετε εσείς, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής πληροφόρησης με σκοπό:

 • να σας παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της,
 • να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία,
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή παροχή υπηρεσιών που ζητήθηκαν από εσάς,
 • να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικά σημεία της ιστοσελίδας μας (π.χ. διαγωνισμοί),
 • να διεξάγουμε έρευνα πελατών, σε περίπτωση που έχουμε τη συναίνεσή σας,
 • να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε σε ερωτήματα, σχόλια, αξιώσεις ή διαφωνίες πελατών,
 • για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπου έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας.

Γνωστοποίηση Πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία, δε γνωστοποιούνται σε κάποιο τρίτο μέρος, εκτός αν αυτό ρητώς απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ως μέρος της συμμόρφωσής μας με την αρχή της διαφάνειας και με σκοπό τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικό τρόπο, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπική πληροφόρηση που συλλέγουμε ή μας παρέχετε:

 • στους εργολάβους, στους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλα τρίτα μέρη που συνεργαζόμαστε με σκοπό την υποστήριξη της δραστηριότητάς μας και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν εμπιστευτική την προσωπική πληροφόρηση και να τη χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τη γνωστοποιούμε,
 • σε κανονιστική ή άλλη δημόσια αρχή, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή προκειμένου να ασκήσουμε, να θεσπίσουμε, να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να προστατέψουμε τα συμφέροντά σας,

Οι προαναφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου των δεδομένων μας και επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και όχι για τους δικούς τους σκοπούς.

Δικαιώματα των υποκειμένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, καθώς και λήψης ενός αντίγραφου.

 • Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

 • Δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η εταιρεία θα προβεί στην διαγραφή αυτών εφόσον ισχύει κάτι από τα κάτωθι:

   • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
   • Αποσύρατε την συγκατάθεσή σας,
   • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να επιτάσσουν την επεξεργασία,
   • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπαχθεί σε παράνομη επεξεργασία,
   • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

   • Η ακεραιότητα των δεδομένων αμφισβητείται.
   • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   • Η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την εταιρεία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, όπου ισχύει ένα από τα παρακάτω:

   • Η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση
   • Η επεξεργασία βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση
 • Δικαίωμα υποβολής αναφοράς:

Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματά σας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotection@epsilondevelopment.gr.

Εάν κάνετε κάποιο αίτημα και δε μείνετε ικανοποιημένοι από την ανταπόκρισή μας ή πιστεύετε πως παρανόμως επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να θέσετε τα παράπονα σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Διατήρηση δεδομένων και Καταστροφή

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να διατηρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη συμμόρφωση της εταιρείας με νομική υποχρέωση.

Διάτηρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά είναι απαραίτητο, αντιτίθεται στις αρχές της ελαχιστοποίησης και  της αναλογικότητας και επομένως όταν η επεξεργασία δεδομένων ολοκληρώνεται ή το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος έχει παρέλθει, η εταιρεία προβαίνει στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Απορίες

Εάν έχετε κάποια απορία ή ανησυχία σε σχέση με τις πολιτικές και διαδικασίες μας σχετικά με την  προστασία απορρήτου ή πιστεύετε ότι δεν τηρούμε την παρούσα Πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotection@epsilondevelopment.gr.

Επικαιροποίηση

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίζει με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.